Arbeidstakers krav på overtidsbetaling

Arbeidstaker har i utgangspunktet krav på overtidsbetaling for det arbeidet som strekker seg ut over den alminnelige arbeidstiden. Dette gjelder imidlertid ikke uten unntak. Adgangen til å fravike utgangspunktet vil blant annet bero på avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Overtidsarbeid (overtidsgodtgjørelse)

Det følger av arbeidsmiljøloven av 2005 (aml.) at arbeid ut over alminnelige arbeidstid, regnes som overtidsarbeid. Alminnelig arbeidstid er i utgangspunktet 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager, jf. aml. § 10-4 (1). Overtidstillegget er todelt. Det vil si at arbeidstaker både har krav på betaling for selve arbeideidet i overtidstimen og et overtidstillegg. Dette tillegget skal være på minst 40 %, jf. aml. § 10-6 (11) annet pkt. Dersom arbeidstakeren eksempelvis har en timelønn på 150 kroner i timen, vil han dermed ha krav på 210 kroner for arbeid utover alminnelig arbeidstid.

 

Grensen mot avtalt arbeidstid

Arbeidstaker har ikke krav på overtidstillegg for alt arbeid som går ut over avtalt arbeidstid. Det må skilles mellom avtalt arbeidstid og alminnelig arbeidstid. Dersom avtalt arbeidstid er 6 timer, vil ikke arbeidstaker ha krav på overtidstillegg før han arbeider over 3 timer. Det er først da grensen for alminnelig arbeidstid overskrides. Disse 3 timene regnes som merarbeid og gir ikke arbeidstaker krav på overtidsbetaling.

 

Når har man krav på overtidsbetaling

Kravet på overtidsbetaling oppstår der det er avtalt eller på annen måte akseptert av arbeidsgiver. Dette vil være tilfellet der arbeidsgiver gir et pålegg om overtidsarbeid. Pålegg kan gis der det oppstår et særlig og tidsavgrenset behov for overtidsarbeid, jf. aml. § 10-6 (1). En slik situasjon kan for eksempel oppstå der den jevnlige driften forstyrres eller trues, det er nødvendig for å unngå skade på anlegg og produkter mv. eller ved særlig arbeidspress. Det stilles imidlertid ikke noe krav om et uttrykkelig pålegg. Kravet vil også oppstå der arbeidsgiver er kjent med overtidsarbeidet og stilltiende aksepterer dette. 

 

Unntak

Det må avgrenses mot de tilfellene der det ikke foreligger noe reelt behov for overtidsarbeid. Arbeidstaker kan da ikke jobbe overtid kun for å få overtidsbetalt. Det er heller ikke alle typer arbeidstakere som har et ubetinget krav på overtidsbetaling. Det gjøres unntak for arbeidstakere i ledende stillinger, særlig uavhengige stillinger. Videre kan det avtales unntak for de som er bundet av tariffavtale, samt at arbeidstilsynet kan gi bedriften samtykke til å fravike arbeidsmiljølovens hovedregler.

 

Virkning av overtredelse

Dersom arbeidsgiver ikke utbetaler den overtidsbetalingen arbeidstakeren har krav på, kan det oppstå strafferettslig ansvar etter arbeidsmiljøloven kapittel 19.

 

- Lasse Ødegaard - Partner/advokat                                  Mai 2016