Hvordan ta salgspant

Næringsdrivende som selger varer uten å få betalt umiddelbart ved overlevering, løper en risiko for at kunden ikke betaler for seg. Mange krav kan drives inn gjennom tvangsmyndighetene, men noen krav kan man risikere å ikke få dekket dersom kunden ikke har midler og i ytterste konsekvens går konkurs. Det er imidlertid grep man kan ta for i større grad å sikre seg mot slike tilfeller – ett av disse er å ta salgspant i de solgte varene.

1. Kort om salgspant
Salgspant er en avtalt panterett i løsøre som selges, til sikkerhet for selgerens krav på kjøpesummen med tillegg av rente og omkostninger eller lån som tredjeperson har ytet kjøperen i forbindelse med salget. Salgspantet innebærer en særlig sikringsrett for selger ved at han kan få tilbakelevert varene dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen. Hvis du selger varer på kreditt er det derfor viktig å sikre seg salgspant i varene.

2. Vilkårene for salgspant
En gyldig avtale om salgspant må inngås senest samtidig med at salgstingen blir overgitt til kjøper. Salgspantavtalen må være inngått mellom partene i fellesskap – det holder ikke med en ensidig erklæring fra selger. I forbrukerkjøp må avtalen være skriftlig, mens det i andre kjøp holder at salgspant avtales muntlig, så fremt avtalen bekreftes skriftlig av en av partene uten ugrunnet opphold etter overleveringen. Avtalen må særskilt nevne de ting som panteretten skal omfatte. Det kan ikke avtales salgspant i varer som lovlig kan omsettes før kjøpesummen er betalt. For slike varer, typisk varer som kjøper skal selge videre i sitt utsalgssted, vil ikke et slik eiendomsforbehold være gyldig. Salgspant faller bort dersom det sammenføyes med fast eiendom eller annen hovedting. Salgspantet faller også bort dersom det ved bearbeidelse eller påkostning har funnet sted en ikke uvesentlig forandring av salgstingens karakter eller verdi etter at den ble overgitt til kjøperen. Advokatfirmaet Berngaard Sandbek Side

3. Tilbakeleveringen
Ved manglende betaling fra kjøpers side, kan selger først og fremst rette kravet sitt direkte mot kjøper. Denne plikter da å tilbakelevere varene. Dersom frivillig tilbakelevering er umulig, må tilbakeleveringskravet sendes namsmannen for tvangsinndrivelse. Tilbakelevering skjer ved at namsmannen tvangsinndrar varene fra skyldneren og overleverer dem til selgeren. Selv om selger ikke har fått betalt, og har et krav på å få løsøregjenstandene tilbakelevert, er selger ikke berettiget til å hente varene hos kjøper selv. En slik egenhendig henting av løsøregjenstandene hos kjøper, omtales gjerne som selvtekt. I utgangspunktet er ikke selvtekt lov etter norsk rett – myndighetsutøvelse skal utøves av offentlige myndigheter.

4. Bortfall av salgspant og heving av salgspantsaken Salgspantet bortfaller dersom tilbakelevering av løsøregjenstandene har skjedd eller skyldneren betaler kravet. Salgspantsaker heves for behandling hos namsmyndighetene dersom kravet er betalt, løsøregjenstandene er tilbakelevert eller selger av andre grunner enn de nevnte trekker begjæringen underveis i behandlingen

 

- 2014 -