Milliongebyr etter ulovlig prissamarbeid

Konkurransetilsynet ila to entreprenører gebyrer på henholdsvis 5 og 2 millioner kroner etter ulovlig prissamarbeid. Entreprenørene brakte saken inn for Sør-Trøndelag tingrett for å få vedtaket opphevet. Dom i saken falt 2. juni 2010 og retten gav Konkurransetilsynet fullt medhold, og dømte entreprenørene til å betale gebyrene. 

- Anders Mjaaland - 

Dommen er et signal til aktørene i næringslivet om at ulovlig prissamarbeid får alvorlige konsekvenser. Forskriften til konkurranseloven gir adgang til å ilegge gebyr på 10 % av selskapets brutto omsetning. Tingretten pekte på at overtredelsesgebyr etter konkurranseloven "ligger på et betydelig lavere nivå enn hva tilfellet er for tilsvarende overtredelser innenfor EU, og at målsettingen er at overtredelsesgebyrene gradvis skal tilpasses EU-nivå." En skjerpelse av gebyrsatsene i fremtiden vil altså kunne medføre meget høye gebyrer, særlig for større entreprenører. Om antallet saker om ulovlig prissamarbeid vil øke i fremtiden er nok heller tvilsomt ettersom prissamarbeid i de fleste tilfeller vil være vanskelig å oppdage og vanskelig for Konkurransetilsynet å bevise.

 

Sakens faktiske side

I 2007 offentliggjorde Steinkjer kommune anbudsoppdrag om rehabilitering av fem broer i kommunen. To entreprenører, Gran & Ekran AS og Grunnarbeid AS, var eneste tilbydere i konkurransen.

Forut for inngivelsen av tilbudene hadde partene utvekslet priser på betong,
fremdriftsplaner og maskinpriser. I tillegg ble det opplyst at Gran & Ekran ville ta et forbehold knyttet til en av broene. I anbudskonkurransen var tilbudet fra Grunnarbeider AS identisk med det tilbudet som ble utvekslet med Gran & Ekran, mens Gran & Ekrans pristilbud var plusset på 10 %. Tilbudet fra Grunnarbeider var på ca 10 millioner kroner og Gran & Ekrans tilbud var på ca 11 millioner kroner. Kommunens konsulent, Safe Control AS, hadde på forhånd estimert kostnadene til ca 3 millioner kroner.
 

Kommunen antok ingen av tilbudene, men gjennomførte en ny anbudskonkurranse. Etter at en annen entreprenør hadde utført arbeidene viste de faktiske kostnader for arbeidet å beløpe seg til 4,3 millioner kroner. Tallene var ikke direkte sammenliknbare, men det var tale om en betydelig forskjell mellom Grunnarbeiders priser og endelige kostnader.

Konkurransetilsynet gransket saken og ila Grunnarbeider et gebyr på 5 millioner kroner og Gran Ekran AS et gebyr på 2 millioner kroner.

 

Rettens vurdering

Retten vurderte først om gebyrene var i strid med Grunnloven § 96. Selv om gebyrene faller inn under den tradisjonelle definisjonen av begrepet straff kom retten, dog under noe tvil, til at gebyrene ikke var straff i Grunnlovens forstand. Det ble lagt vekt på at lovgiver hadde vurdert spørsmålet og kommet til at gebyrene ikke var i strid med Grunnloven, at det var mulig å overprøve vedtaket i rettsapparatet, at Høyesterett i flere saker om tilleggsskatt hadde kommet til at dette ikke var straff i Grunnlovens forstand og at gebyrene sikret en effektiv håndhevelse av konkurranseloven.
 

I forhold til spørsmålet om konkurranseloven uttalte retten at den informasjonsutveksling som skjedde mellom entreprenørene "innebærer etter rettens vurdering klart en samordnet opptreden som faller inn under konkurranseloven § 10." Anførselen om at entreprenørene måtte frifinnes da de ikke var konkurrenter ble avfeid av retten. Heller ikke anførselen om at entreprenørene hadde til hensikt å benytte hverandre som underentreprenører, og at informasjonsutvekslingen var helt legitim, førte frem.

 

Retten uttalte at "tilbudet fra Gran & Ekran var fiktivt, og fremsatt for å bidra til at Grunnarbeids tilbud skulle bli antatt." Retten hadde ingen formening om entreprenørene visste at de var de eneste tilbyderne, men la til grunn at de i det minste var klar over at antallet interessenter var begrenset.

 

Retten pekte på at "markedssamarbeid er en alvorlig overtredelse av konkurranseloven § 10", og fant dermed ikke grunn til å foreta endring av størrelsen på gebyrene. Entreprenørene ble i tillegg dømt til å dekke Konkurransetilsynets saksomkostninger på 245 000 kroner.

 

Link til dommen

- 2009 -