Slik sikrer du deg med salgspant

Håndverkere som leverer utstyr og materialer uten å få betalt ved overlevering, løper en risiko for at kunden ikke betaler for seg. Det er mulig å sikre seg med salgspant, men det skal lite til for at et salgspant er ugyldig. Denne artikkelen vil forklare hvordan salgspant kan tas på riktig måte, samt fremgangsmåten for å få tilbake det som er levert. Vi vil også skrive litt om hva som kan skje dersom man henter det som er levert på ulovlig vis.

Salgspant

Salgspant er en avtalt panterett i løsøre som selges. Salgspantet innebærer en særlig sikringsrett for selger ved at han kan få tilbakelevert varene dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen. Hvis du selger varer på kreditt kan det derfor være lurt å ha salgspant i varene.

 

Vilkårene for salgspant

En gyldig avtale om salgspant må inngås senest samtidig med at salgstingen blir overgitt til kjøper. Salgspantavtalen må være inngått mellom partene i fellesskap – det holder ikke med en ensidig erklæring fra håndverkeren. I forbrukerkjøp må avtalen være skriftlig, mens det i andre kjøp holder at salgspant avtales muntlig. I det siste tilfellet må avtalen bekreftes skriftlig av en av partene uten ugrunnet opphold etter overleveringen. Avtalen må særskilt nevne de ting som panteretten skal omfatte.

 

Det holder for eksempel ikke at vilkårene om salgspant står skrevet i salgs-/leveringsbetingelser, hvis dette ikke er akseptert av kunden før varene overleveres.  Dersom vilkårene om salgspant kun står på faktura som mottas av kunden etter at varene er levert, vil det være for sent. Dette gjelder selv om kunden går med på at det er salgspant etter at varene er overlevert. Grunnen til dette er at andre kreditorer skal ha lik rett til varer som er levert når det ikke er tatt salgspant på rett måte. Et salgspant gir en særrett for en leverandør og derfor er reglene strenge for at dette skal være gyldig.

Det kan ikke avtales salgspant i varer som lovlig kan omsettes/selges videre før kjøpesummen er betalt. For slike varer, typisk varer som kjøper skal selge videre i sitt utsalgssted, vil ikke et slik eiendomsforbehold være gyldig.

Salgspant faller også bort dersom det ved sammenføyning med fast eiendom eller annen hovedting, eller ved bearbeidelse eller påkostning har funnet sted en ikke uvesentlig forandring av salgstingens karakter eller verdi etter at den ble overgitt til kjøperen. Sikringer i et sikringsskap, eller takstein på et tak er eksempel på varer som nok kan hentes ut selv om det er montert/lagt.

 

Virkning av salgspantet

Hvis kjøper ikke betaler som avtalt kan selger med grunnlag i salgspantet kreve varene tilbakelevert. Tilbakeleveringen innebærer også at selger får dekning for sitt krav foran andre kreditorer ved å få tilbakelevert varene. Dette betyr at selger får en eksklusiv rett til dekning av kravet sitt i varene han har solgt, uten at noen andre kreditorer kan søke dekning i varene.

 

Tilbakeleveringen

Ved manglende betaling fra kjøpers side, kan selger først og fremst rette kravet sitt direkte mot kjøper. Denne plikter da å tilbakelevere varene. Dersom frivillig tilbakelevering er umulig, må tilbakeleveringskravet sendes namsmannen for tvangsinndrivelse. Tilbakelevering skjer deretter ved at namsmannen tvangsinndrar varene fra skyldneren og overleverer dem til selgeren. I praksis vil man kunne møte opp hos skylder sammen med namsmannen og hente varene sine selv.

Selv om du som håndverker ikke har fått betalt, og har et krav på å få varene tilbakelevert, er du ikke berettiget til å hente varene selv. En slik egenhendig henting av løsøregjenstandene hos kjøper omtales gjerne som selvtekt. I utgangspunktet er ikke selvtekt lov etter norsk rett – myndighetsutøvelse skal utøves av offentlige myndigheter. Dersom varene blir hentet av håndverkeren selv, vil handlingen kunne kvalifisere til tyveri, og eventuelt også innbrudd dersom man tar seg inn i låst butikk eller lager.

 

Bortfall av salgspant og heving av salgspantsaken

Salgspantet bortfaller dersom tilbakelevering av utstyr og materialer har skjedd eller skyldneren betaler kravet. Salgspantsaker heves for behandling hos namsmyndighetene dersom kravet er betalt, løsøregjenstandene er tilbakelevert eller selger av andre grunner enn de nevnte trekker begjæringen underveis i behandlingen.

 

- 2013 - 

 

Skrevet av Marthe Sandved.