Misbruk av sykemelding

Arbeidstakeres misbruk av sykemelding og egenmelding kan by på utfordringer for deg som arbeidsgiver. For det første kan det være det kostbart, og for det andre kan det naturlig nok innebære bemanningsproblemer. I denne artikkelen skal vi se på når en sykemelding er ugyldig eller gyldig, og hvordan du som arbeidsgiver kan imøtegå en sykemelding du som arbeidsgiver anser som ugyldig. I tillegg skal vi se på noen rettigheter arbeidsgiver kan ha overfor arbeidstaker i egenmeldingsforhold, og arbeidstakers fraværsperiode forutfor sykemeldingen. Arbeidstakers fraværsperiode forutfor en sykemelding har betydning for hvilken periode arbeidsgiveren må stå ansvarlig for eventuelle sykepenger, og derfor betydning for utmålingen av det beløpet arbeidsgiveren eventuelt står ansvarlig for.

Retten til sykepenger 

For at en arbeidstaker skal ha rett til sykepenger må arbeidstakeren være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Fra denne hovedregelen trekker loven opp et skille. Sosiale eller økonomiske problemer gir ikke rett til sykepenger. Hensikten med en slik avgrensning er nødvendighet av å verne arbeidsgiver mot sykemeldinger som er urimelige og også vanskelig å påvise.  
Ved sykdom eller skade må arbeidstakeren dokumentere dette med sykemelding eller egenmelding. I de fleste tilfeller vil antakeligvis arbeidstakerens sykdom eller skade være i overenstemmelse med hans eller hennes faktiske situasjon. Men det kan likevel oppstå situasjoner der den ansatte sykemelder seg med grunnlag i andre forhold som ikke gir rett til sykepenger.

 

Forhold som faller utenfor retten til sykepenger 

Det kan være mange ulike årsaker til at en arbeidstaker tar ut sykemelding på ugyldig grunnlag. For eksempel kan sykemeldingen skyldes konflikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Den kan også skyldes private problemer. Eksempelvis på grunn av et vanskelig forhold mellom kjæreste, samboer eller ektefelle. Sykemeldingen kan også skyldes lav motivasjon eller dårlig trivsel på arbeidsplassen. Listen er lang. I utgangspunktet gir ikke slike forhold og situasjoner rett til sykepenger. Forholdene faller altså utenfor sykdoms- og skadebegrepet i folketrygdloven.  
Det er likevel viktig å merke seg at arbeidstakerens sosiale forhold kan utvikle seg til psykiske lidelser. I så fall kan arbeidstakerens situasjon falle inn under lovens sykdomsbegrep. 

Det spørsmålet som har interesse for oss, er hvordan arbeidsgiveren kan imøtegå en sykemelding arbeidsgiver karakteriserer som ugyldig.

 

Arbeidsgivers fremgangsmåte og mulighet til å bestride en sykemelding  

For det første bør du som arbeidsgiver sende brev til det trygdekontoret arbeidstakeren hører til. I brevet bør du som arbeidsgiver underrette om at man ikke vil betale sykepenger for den perioden det gjelder. Beskriv bakgrunnen og årsaken for at sykepengene ikke vil bli betalt ut. Legg også ved eventuell dokumentasjon som bidrar til å underbygge din begrunnelse. 
Arbeidsgiver bør også skrive et brev til arbeidstakeren der du gjør arbeidstaker oppmerksom på at bedriften ikke vil utbetale sykepenger. Også i dette brevet bør det begrunnes for bakgrunnen og årsaken for at utbetalingen ikke vil bli gjennomført. Be arbeidstakeren kontakte trygdekontoret dersom arbeidstakeren fremdeles hevder at sykemeldingen er gyldig.

 

Etter arbeidstakers sykemelding er bestridt av arbeidsgiver 

Etter sykemeldingen er bestridt bør du som arbeidsgiver vente med å betale ut sykepenger til trygdekontoret har fattet sitt vedtak i saken. Begrunnelsen for å avvente utbetalingen er at trygdekontoret har sin egen interne lege som kan diagnostisere arbeidstakeren. Trygdekontoret sin lege kan dermed overprøve den opprinnelige sykemeldingen, og eventuelt konkludere med at sykemeldingen er ugyldig - til fordel for deg som arbeidsgiver.  
Hvis trygdekontoret konkluderer med at sykemeldingen er gyldig, kan du som arbeidsgiver sende klage inn til Ankenemnda for sykepenger. Dersom trygdekontoret krever refusjon fra arbeidsgiver for en periode, bør utbetalingen av refusjonen avventes til Ankenemnda har besluttet sitt vedtak. Hensikten med å avvente utbetalingen er at det er trygdekontoret som står ansvarlig for den feilaktige utbetalingen ved en ugyldig sykemelding. Ikke du som arbeidsgiver.

 

Rettigheter overfor arbeidstaker 


Som arbeidsgiver kan du ha rett til å frata arbeidstaker retten til sykepenger med grunnlag i egenmelding i noen bestemte tilfeller. For det første kan retten til egenmelding fratas hvis arbeidstakeren de 12 siste månedene har benyttet seg av egenmelding fire ganger uten legeerklæring. Retten kan også fratas hvis du som arbeidsgiver har rimelig grunn til å tro at egenmeldingen ikke skyldes sykdom. Formålet med denne rettigheten er å unngå utnyttelse av egenmeldingssituasjoner til fordel for arbeidsgiveren.  

Før du som arbeidsgiver eventuelt velger å benytte denne rettigheten, må du opplyse arbeidstaker om dette. Beslutningen skal deretter vurderes på nytt etter seks måneder. Dette kravet følger av folketrygdloven.

 

Perioden før legeerklæringen er gitt 

I utgangspunktet kan ikke en legeerklæring godtas for tidspunkt før arbeidstaker er blitt undersøkt av lege. Unntaksvis kan det gis legeerklæring for den forutgående perioden for legeundersøkelsen hvis arbeidstaker var forhindret fra å søke lege og det er godgjort at arbeidstaker var arbeidsufør fra et tidligere tidspunkt. Som arbeidsgiver vil det derfor lønne seg å undersøke hvilken periode trygdekontorets tilbakebetalingskrav gjelder for. Som nevnt innledningsvis vil det ha betydning for utmålingen av sykepengene, og dermed arbeidsgivers kostnader.