Prisopplysninger fra entreprenør til forbruker

Som entreprenør bør man være varsom med hva slags prisopplysninger man gir til forbrukere. I følge Høyesterett skal prisopplysninger som ikke er fastpris, som hovedregel anses som et prisoverslag. Dette kan bli kostbart for entreprenører fordi prisoverslaget kan være lavere enn de potensielle kostnadene entreprenøren reelt sett står overfor. I denne artikkelen skal vi se på når det foreligger et prisoverslag og hvilke konsekvenser dette kan få for entreprenører og håndverkere.

 

  1. Hva er et prisoverslag?

Et prisoverslag er grovt sagt en opplysning som gir en pekepinn på hvor mye man må betale for å få gjennomført et arbeid. Både bustadoppføringslova og håndverkertjeneste-loven har regler om prisoverslag og virkningen av at prisoverslag er gitt.

 

 

  1. Når foreligger det et prisoverslag?

Som nevnt innledningsvis er hovedregelen at prisopplysninger en entreprenør gir til en forbruker, skal anses som et prisoverslag. Dersom entreprenøren gir et prisoverslag, er det uten betydning om forbrukeren har akseptert tilbudet eller ikke. I følge Høyesterett vil det avgjørende være om forbrukeren med rimelighet kan basere sine forventninger om hva et arbeid vil koste på bakgrunn av de opplysningene entreprenøren har gitt. Det er altså innholdet i entreprenørens opplysninger som har betydning. Det innebærer at forbrukere må ha lavere forventinger til vage og uklare prisopplysninger fra entreprenørens side. Det er også verdt å merke seg er at det er entreprenøren som har bevisbyrden for at uttalelser om pris kun er uforpliktende prisopplysninger. Derfor er det viktig at all korrespondanse mellom entreprenør og forbruker dokumenteres skriftlig.

 

3. Adgang til å ta forbeholdKonsekvenser og virkemidler

For entreprenøren er det nyttig å kjenne til hvilke virkemidler entreprenøren har til rådighet for å unngå å bli bundet av prisopplysninger. For det første kan entreprenøren gi et vagt svar i spørsmål om overslag. På den måten vil ikke forbrukeren ha begrensede forventninger om det som er sagt.  Som nevnt ovenfor kan entreprenøren ta forbehold og si at ”overslaget er ekstra usikkert”. Men det kan trolig bare gjøres hvor det er vanskelig å fastsette en pris. Videre kan man selvfølgelig prise inn risikoen for ekstrakostnader i den delen av arbeidet som er ekstra usikkert. Etter bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven kan man også avtale en høyere grense for økning av vederlaget - utover grensen på 15%. Dette forutsetter at det foreligger en uttrykkelig avtale.

 

 

- Oktober 2017 -