PERSONVERNERKLÆRING


Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Advokatfirmaet Berngaard AS samler inn og bruker personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger om eksisterende og potensielle klienter, brukere av nettsidene våre, leverandører, samarbeidspartnere og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.  Advokatfirmaet Berngaard AS eier nettstedet www.berngaard.no 

Advokatfirmaet Berngaard, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig og behandler personopplysningene i henhold til personopplysningsloven og tilhørende forskrifter, samt domstollovens regler om advokatvirksomhet. 

Med personopplysninger menes opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

 

Behandling av personopplysninger i forbindelse med advokatoppdrag

Advokatfirmaet Berngaard behandler personopplysninger i tilknytning til det enkelte advokatoppdrag i den utstrekning dette er nødvendig for å utføre advokatoppdraget. Opplysningene kan omfatte informasjon om klienter, motparter og andre med tilknytning til oppdraget, og vil kunne omfatte sensitive personopplysninger.  

Når det gjelder behandling av opplysninger om klienten har dette hjemmel i GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav b. Behandling av opplysninger om andre enn klienten (f.eks. vitner og motpart) er hjemlet i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, hvor hensynet til den registrertes personvern må veies opp mot hensynet til behandlingen av opplysningene i den enkelte sak. Som følge av advokatenes lovbestemte taushetsplikt vil eventuelle personvernulemper som behandlingene kan medføre bli redusert, slik at hensynet til å kunne gjennomføre behandlingen blir avgjørende. Behandlingen av sensitive personopplysninger er hjemlet i GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f, hvor behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav. Opplysningene utleveres kun i den utstrekning dette er nødvendig for å utføre advokatoppdraget.

Vi vil ikke behandle personopplysninger som går ut over dette uten at samtykke er innhentet fra den registrerte før behandlingen starter, jf. GDPR artikkel nr. 8 og 9 nr. 2 bokstav a.

 

Opplysninger som samles inn via våre nettsider 

Som en viktig del av arbeidet med å lage best mulig funksjonalitet og videreutvikle nettstedet, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. 

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Berngaard bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Hvis du ikke ønsker at vi skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.

 

Opplysninger som utleveres til andre samarbeidspartnere og databehandlere

Advokatfirmaet Berngaard har inngått databehandleravtaler med sine leverandører som har tilgang til opplysninger om deg.)

 

Behandling av personopplysninger om leverandører og samarbeidspartnere

Vi behandler personopplysninger om leverandører og samarbeidspartnere, slik som navn på kontaktperson, e-post, telefon og adresse, i den utstrekning dette er nødvendig for å administrere avtaleforholdet og for å oppfylle avtalen. Slik behandling har hjemmel i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b og f. 

 

Behandling av personopplysninger til markedsføring

Vi behandler personopplysninger om både eksisterende og potensielle kunder samt samarbeidspartnere for markedsføringsformål, herunder for utsendelse av nyhetsbrev, tilbud om seminarer og lignende. Opplysningene som behandles for dette formålet omfatter kontaktinformasjon som navn, e-post, telefon, adresse og vurderinger knyttet til mulige klienter samarbeidsforhold. Dersom man ikke ønsker å motta denne typen markedsføring, kan man gi oss beskjed om dette i henhold til kontaktinformasjonen nedenfor.  Behandlingsgrunnlag foreligger i avtaleforhold, gjennom at den registrerte på annen måte har gitt informasjonen til oss eller at man etter en interesseavveining i henhold til GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f samler inn kontaktopplysninger om personer som har en rolle i en virksomhet som man ønsker å komme i kontakt med.    

 

Rett til innsyn og til å kreve retting av mangelfulle personopplysninger

Alle som spør har rett til å få vite hva slags behandling av personopplysninger advokatfirmaet Berngaard foretar, jf. GDPR artikkel 15. Den registrerte kan i tillegg be om at personopplysninger som er uriktige skal rettes, jf. GDPR artikkel 16.

 

Sletting

Personopplysningene slettes når det ikke lenger er saklig grunn til å oppbevare dem. 

 

Samtykke, lovvalg og verneting

Personvernerklæringen gjelder alle brukere av våre nettsider, og ved å bruke vår nettside aksepterer bruker at personopplysningen kan behandles i tråd med denne erklæringen. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med norske lover. 

 

Endring av vår personvernerklæring

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen, eller deler av den, når som helst. Se gjerne etter eventuelle oppdateringer. 

 

Kontaktinformasjon

Hvis du du spørsmål til denne personvernerklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger kan du ta kontakt med oss på post@berngaard.no
Telefon +47 22 94 18 00
Postadresse: Beddingen 8, 0250 OSLO